Sino-EU Conference on Intelligent Robots and Automation
Task Force on Action and Perception

Organizers: Liming Zeng, Rui Li, Nutan Chen, Mingchuan Zhou, Zhenshen Bing, You Zhou, Wei Wang, Jinjun Duan, Chenguang Yang, Fei Chen, Chao Liu, Junpei Zhong, Qiang Li
Date: from Friday, 21st May 2021 to Saturday, 22nd May 2021
Location: Virtual/Shanghai, China
http://www.gci-online.de/index.php?option=com_content&view=article&id=246:2021-sino-eu-conference-on-intelligent-robots-and-automation&catid=29:2016-02-18-16-02-30&Itemid=451